top of page

Verenigingsnieuws

                                  54ste jrg., nr. 2, april 2024.

 

Mededeling

Door familieomstandigheden kan Tom van Dooren zijn lezing over de veranderingen binnen de Genus Austrolebias niet geven op onze tentoonstelling.

Gelukkig hebben we Francisco Malumbres bereid gevonden om deze middag een lezing te geven. De titel van zijn lezing is: Biotopen en verschillende soorten Killis in West-Afrika.

KILLI FISH NEDERLAND is een vereniging, opgericht op 21 oktober 1972, die zich ten doel stelt de waardering voor de natuur en in het bijzonder de eierleggende tandkarpers op te wekken. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen en lezingen en door het tijdschrift "KILLI NIEUWS" uit te geven in eigen beheer. "KILLI NIEUWS" verschijnt zesmaal per jaar, en wel in de eerste helft van de even maanden. U hebt de keuze uit een hard-copy of een digitaal lidmaatschap. De contributie voor een hard-copy lidmaatschap van de KFN bedraagt € 50,00 per contributiejaar. Een digitaal lidmaatschap bedraagt € 30,00. U dient dit bij de penningmeester voor de 1ste januari van het volgende jaar kenbaar te maken bij de betaling van uw contributie. Een lidmaatschap loopt telkens van 1 januari tot en met 31 december. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 5,00 bij intreding en per vooruitbetaling te voldoen. Beëindiging van het lidmaatschap dient SCHRIFTELIJK voor 1 december van het lopende jaar te geschieden.

T.n.v.  Vereniging Killi Fish Nederland,

Bergstraat 13, 4641 RD Ossendrecht.

AANDACHT !

Contributie 2024

 

Omdat de vereniging van bank gaat veranderen, is het NIET mogelijk om uw contributie voor 2024 over te maken.
Zodra de overgang naar de nieuwe bank gebeurd is laten we u dit via een e-mail bericht weten.
Vooral die leden, die dit automatisch laten doen, zet deze mogelijkheid voor de KFN STOP.

U kunt wel op de bijeenkomst uw contributie voor 2024 voldoen.

Uitnodiging bezoek aan tentoonstelling /

 ledenbijeenkomst op 23 maart 2024.

 

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bezoeken van onze jaarlijkse tentoonstelling. Deze wordt zoals gewoonlijk de laatste jaren gehouden in het “Partycentrum/Hotel De Schildkamp, Leerdamseweg 44, Asperen (Leerdam).

Tel. 0345638088.
 

Voor nadere informatie zie verderop in het verenigingsnieuws.
Tijdens onze tentoonstelling wordt er geen reguliere bijeenkomst gehouden.
Dit houdt in dat er
geen visbeurs en verloting is.
Bestelde vissen mogen wel overgegeven worden..

 

De lezing vangt aan te 13.00 uur, wordt gegeven door Tom van Dooren met “Het geslacht Austrolebias, De huidige stand van zaken”.

Lezing : Het geslacht Austrolebias,

 De huidige stand van zaken.

door Tom van Dooren

Een recente taxonomische revisie heeft het genus Austrolebias in verschillende afzonderlijke genera verdeeld.

Het resultaat is dat naast elkaar levende killifish-soorten in deze groep nu meestal allemaal tot verschillende genera behoren.

Ik presenteer recent onderzoek naar de fylogenie en het naast elkaar bestaan van deze eenjarige killifish-soorten en bespreek hun toekomst in het wild en in onze hobby, in verschillende landen.

 

Verslag van de ledenbijeenkomst op 17 februari 2024.

 

Op onze vertrouwde derde zaterdag in de even maand kwamen onze leden in groten getale in Maarn bijeen. Bijna 40 mensen; er moest zelfs met stoelen worden geschoven.

Wim Suijker opende de vergadering om 13:00 uur.
De rondvraag leverde geen inhoudelijke vragen. Het verslag van de secretaris werd voor kennisgeving aangenomen. Het financiële verslag en de resultaten van de tentoonstelling zijn uitgesteld naar juni, door gezondheidsproblemen van de penningmeester.

De bestuursverkiezing: Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden aangemeld, zodat de aftredende en herkiesbare leden Fred Kaiser, Frenk Brouwer en August De Baeke opnieuw zijn benoemd.

 

Hierna kon worden overgegaan op de presentatie van vissen uit Peru, door Jan Willem Hoetmer.

Hij toverde ons een keur aan prachtige vindplaatsen voor. Die zeggen doorgaans iets over de eisen die vissen stellen aan hun omgeving; dus ook aan de kweekcondities bij ons thuis.

Mij verbaasde het veelal troebele water, maar Jan Willem vertelde ons eerlijk dat dat slechts tijdelijk was; hij had er net zijn vissen gevangen. Zonder zijn inmenging zou het water kraakhelder zijn geweest.

In de inleiding werd even ingegaan op de opdeling van de oude groep ‘Rivulus’, maar mij ging dat iets te snel om lang te onthouden. Daarnaast de prachtigste plaatjes van kortlevende, zg. ‘annuellen’ killies. Dat kortlevende kan overigens best uitlopen op een jaartje.
In mijn beleving zijn we met z’n allen heel goed aan onze trekken gekomen, niet alleen aan vindplaatsen en vissen, maar ook met elementen als de participerende Peruaanse inwoners, de omgeving en de route naar al die vindplaatsen.

 

Na de presentatie bood de pauze ruimte aan de verhandeling van meegebrachte vissen en de eventuele aankoop van visvoer en/of aquarium toebehoren bij de stand van Pierre Ooms.
 

Na de tombola besloot de voorzitter de bijeenkomst rond 15:30 u en kon ieder weer zijns- of haars weegs gaan.

 

Jaarverslag Killi Fish Nederland 2023

door de secretaris Jaap Vlaming

 

Traditiegetrouw hoort bij een jaarvergadering ook een jaarverslag. Omdat na iedere vergadering meestal een vrij uitgebreid verslag wordt gedaan van de vorige vergadering, is het risico levensgroot dat zo’n jaarverslag ontaardt in een soort ‘gebundelde herhaling van zetten’.

Zoals we dat gewend waren van voor de Corona tijd is de traditie weer opgepakt en hebben we een zestal bijeenkomsten gehouden. Daarbij is steeds geprobeerd om de derde zaterdag van de even maanden aan te houden, wat uiteindelijk opging voor de bijeenkomsten van februari, juni en oktober.

 

De lezing op de tentoonstelling was ook op de derde zaterdag; de bijeenkomst van augustus verhuisde naar 2 september en die van december is al jaren standaard op de tweede zaterdag.
We mogen terug zien op vijf goed bezochte bijeenkomsten.

En op een heel mooie, goed bezochte tentoonstelling. Een gezellige internationaal weekend, waarin zowel de vissen, killies en levendbarenden als ook de onderlinge ontmoetingen de nodige aandacht hebben gekregen. Ook nu weer heeft de tentoonstellingscommissie zich ingespannen om van de uitgereikte prijzen een origineel cadeau te maken. Suggesties vanuit de leden zijn ook voor de toekomst zeer welkom!

Wat betreft de presentaties: de Guyana landen deden het bijzonder goed. Suriname, Frans Guyana en Guyana kwamen aan bod. Zou me zo maar kunnen voorstellen dat er daar zoveel moois is te bekijken dat je de vissen bijna zou vergeten. In dit geval niet dus. Voldoende mooie vissen die de revue zijn gepasseerd.
Om niet alleen maar naar die enkelingen te luisteren die het vermogen en plezier hebben om te reizen en dus met reisverslagen terugkomen, zijn ook andere vormen van inbreng van waarde, zoals een mooie quiz middag en één presentatie die uitsluitend bestond uit slechts twee soorten vissen, hun woonplaats en hun gedrag. Ook in de toekomst is zoiets natuurlijk uitstekend weggelegd, ook voor mensen die vooral hun kweekruimte als kennis- en ervaringsbron gebruiken!

 

Een aantal mensen is bezig om de website te vernieuwen. De oude wordt niet meer bijgehouden, waardoor zowel de visregistratie als nieuws niet via de website zijn op te vragen.
 

Ook de bankzaken zijn een tijd lang niet toegankelijk geweest, hetgeen door ziekte langer heeft geduurd dan gewenst.

 

Verder heeft een groep medewerkers in de zomer alle stellingen voor de tentoonstelling van nieuwe LED verlichting voorzien en weer fris in de verf gezet. We gaan het resultaat in het nieuwe jaar tegemoet zien!

 

Een extra woord van dank voor degene die elke bijeenkomst voorziet van een wand vol decor stukken: Pierre Ooms, die alle vormen van toebehoren aan de hobby ruim voor ons etaleerde.

Ook dank aan de redacteur van Killi Nieuws die ons een jaar lang heeft weten te trakteren op zes goed gevulde bladen. Gelukkig dat er nog zoveel buitenland is waaruit kan worden geput, want ik kan me zomaar voorstellen dat de input van een deel van de ‘binnenlandse’ schrijvers niet onuitputtelijk is.

Vol verwachting en vol goede moed gaan we met een mooie vereniging weer een nieuw kweekjaar in en hopen op een goede afwikkeling van bankzaken, een nieuwe website en voor alles een bezielende en bezielde vereniging.

 

Killi Fish Nederland tentoonstelling

 

Killi Fish Nederland organiseert haar 49ste internationale Killi Fish tentoonstelling van vrijdag 22 tot zondag 24 maart 2024 in :

Hotel/ Partycentrum De Schildkamp, Leerdamseweg 44, Asperen (Leerdam), Tel 0345638088, http:// www.schildkamp.nl

 

Wij hopen dat u ook dit jaar weer aan onze tentoonstelling zult deelnemen door uw vissen in te zenden. Uw ingezonden vissen worden door een internationale jury gekeurd.
De ingezonden vissen worden in 11 groepen onderverdeeld.

Deze 11 groepen zijn:

  1 Noord Amerikaanse en Europese soorten

  2 Rivulus, Laimosemion, Atlantirivulus, Anablepsoides,

Melanorivulus,   Prorivulus en  Kryptolebias                                                                   

  3 Lichtogen

  4 Zuid Amerikaanse seizoenvissen

  5 Nothobranchius soorten

  6 Fundulopanchax, Pronothobranchius en Fundulosoma    soorten

  7 Aphyosemion (Chromaphyosemion en Diapteron) en       Fenerbache soorten

  8 Soorten uit de Aphyosemion elegans en A. calliurum groep        en A.elberti en A. exiguum

  9 Soorten uit de Aphyosemion striatum-, A. ogoense-, A.    herzogi-, A.cameronense- en A. coeleste- groep

     en A. bamilekorum

10 Callopanchax, Archiaphyosemion en Scriptaphyosemion soorten

11 Epiplathys, Aplocheilus en Panchypanchax soorten

In iedere groep worden een 1e een 2e en een 3e prijs toegekend.

Alsmede een prijs voor de beste “beste kweekgroep”.
Tevens is er een prijs voor de “beste buitenlandse inzending” en een voor de “beste vis van de tentoonstelling”

Er zijn ook 2 extra prijzen, de 1e is beschikbaar gesteld door ons oud lid Ton Hannink en is voor de beste Diapteron. De 2e is de Ruud Wildekamp prijs. Deze prijs is voor de beste " ernstig bedreigde killi" in de natuur.

 

Om een goede indeling op de tentoonstelling te kunnen maken, verzoekt de organisatie u om uw vissen voor maandag  18 maart 2024 aan te melden.  U kunt uw vissen op vanaf donderdag 21 maart 2024 van 11.00 uur tot 20.00 uur en vrijdag 22 maart 2024 vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur afgeven in zaal “Onder de Sterren”, onze tentoonstellingsruimte.

U kunt uw vissen aanmelden bij:        

Yvonne Suijker,

Koningshof 1

5151GX Drunen

Mobiel 06 50496117
E-mail: mahdiaensis@gmail.com

 

Alle ingestuurde vissen worden zondag 24 maart 2024 geveild.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Programma voor de 49ste Internationale K.F.N. tentoonstelling

Vrijdag 22 maart   :  keuring                       19.30 - 22.00 uur

Zaterdag 23 maart :     tentoonstelling      10.00 - 18.00 uur

                                     lezingen *                  13.00 - 15.00 uur

                                     veiling NZS en        16.00 - 18.00

                                     veiling levendbarende            

                                     feestavond                 19.30 - 23.00 uur

                                     natafelen                   23.00 - 01.00 uur 

Zondag 24 maart  :  tentoonstelling          09.00 - 10.30 uur

                                     veiling                        11.00 - ????? uur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Lezing.: De lezing wordt gegeven door Tom van Dooren. Het geslacht Austrolebias, De huidige stand van zaken.
Een recente taxonomische revisie heeft het genus Austrolebias in verschillende afzonderlijke genera verdeeld.

Het resultaat is dat naast elkaar levende killifish-soorten in deze groep nu meestal allemaal tot verschillende genera behoren.

Ik presenteer recent onderzoek naar de fylogenie en het naast elkaar bestaan van deze eenjarige killifish-soorten en bespreek hun toekomst in het wild en in onze hobby, in verschillende landen.

Na de lezing is er een visveiling met nieuwe en/ of zeldzame soorten, zowel killies als levendbarenden.
Een speciale commissie is bezig om deze soorten te bemachtigen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zaterdagavond houden we vanaf 19.30 uur onze "DUTCH EVENING". Er kunnen maximaal 100 personen aan de feestavond deelnemen. Deze wordt gehouden in Grand Café van de Schildkamp.
Dit jaar hebben we een koud en warm buffet. Eet u vegetarisch of heeft u een speciaal dieet. Laat dat ons weten. Dan wordt daar rekening mee gehouden. De prijs is 40,- pp

 

De prijs voor een tweepersoonskamer is € 125,-. Voor een 1 persoons-kamer bedraagt deze € 87,50. De prijzen zijn incl. ontbijt, maar excl. toeristenbelasting. Uw hond is welkom. Maar er wordt € 15,- per dag extra in rekening gebracht voor het extra schoonmaken van de kamer.

Alle kamers hebben telefoon, televisie, internetaansluiting en een kluisje.

Wij hebben 15 eenpersoonskamers en 25 tweepersoonskamers in optie.

Wilt u zeker zijn van een kamer in “De Schildkamp dan kunt u uw kamer nu al bij mij reserveren, net als voor het buffet.

Wim Suijker

mobiel  06 27277565

E-mail:  mahdiaensis@gmail.com

OPROEP ! OPROEP ! OPROEP !

Van de redactie

 

De redactie is opzoek naar leden, die zelf hun eigen voer kweken en eens een stukje te schrijven over een of meerdere voersoorten die je kweekt, eventueel met 1 of 2 foto's.
De waterkwaliteit gaat achteruit en op steeds meer plekken is of geen voer meer te vinden of het mag niet meer.

 

OPROEP ! OPROEP ! OPROEP !

Medewerkers voor tentoonstelling.


Voor de opbouw en het weer afbreken zoekt de tentoonstellings- commissie nog een aantal medewerkers, die ons met deze werkzaamheden wil helpen.

Voor de woensdagmiddag opbouw van de tentoonstelling.

Voor de vrijdagmiddag vissen in de bakken doen.

Voor de zaterdagmiddag moeten de vissen klaar gelegd en naar de kopers gebracht worden.

Voor de zondag om de vissen uit te vangen, bakken leeg te maken en de vissen naar de kopers te brengen.

Zoals u ziet er is ook tijdens de tentoonstelling van alles te doen.

Wie komt ons helpen!!

 

U kunt u aanmelden bij Wim Suijker, mobiel 0627277565 of mahdiaensis@gmail.com

 

OPROEP ! OPROEP ! OPROEP !

Ruud Wildekamp prijs.


Ook op onze volgende tentoonstelling zal de Ruud Wildekamp prijs worden uitgereikt voor de beste, meeste bedreigde killi.

Het gaat hier om nakweek van de killi welke in de natuur het meest bedreigd of zeldzaam is. Met deze prijs willen we het behoud van de bedreigde of soms zelfs in de natuur uitgestorven soorten stimuleren.

 

Wij houden een lijst bij, op basis van de IUCN Red List  en aangevuld met onze eigen waarnemingen, welke killi's hiervoor in aanmerking komen.

 

Mocht u nog suggesties hebben voor vissen om aan deze lijst toe te voegen, stuur deze dan naar: jochemsgert@gmail.com

 

Data en sprekers voor 2024 en 2025

 

2024:  23 maart (tentoonstelling) Tom van Dooren met Het geslacht Austrolebias, De huidige stand van zaken.

            15 juni ?????

            07 september Wim Suijker over Guyana

            19 oktober Ernst van Genne over zijn reis naar Colombia

            14 december John Stel over Lichtogen

De titel en korte inhoud leest u telkens bij de uitnodiging van de ledenbijeenkomst.

2025:  15 februari, 13 april, 14 juni, 6 september, 18 oktober en 13 december

 

Mocht je een idee voor een voordracht of een spreker hebben, meld het bij het bestuur. Mocht je zelf graag een lezing geven, doch je hebt geen ervaring, neem dan contact op met het bestuur. Zij zullen je met plezier met raad bijstaan, zodat het voor jou een fantastische ervaring wordt.

 

 

Programma andere verenigingen

 

DKG – Regionalgruppe West 2019

Brauereiausschank Frankenheim,  

Bahnhofstr. 50, 41472 Neuss/Holzheim, Tel.  0049-2131/85690
De regionale groep West heeft, als de corona pandemie weer geen roet in het eten gooit, voor 2023 de volgende bijeenkomsten gepland.
Aandacht U dient zich te houden aan de coronamaatregelen, tevens dient u zich op voorhand aan te melden bij Dhr. Heinz Ott voor elke bijeenkomst die u wenst bijwonen, dit via e-mail heinz.ott@schlawe.de of telefonisch op het nummer 0049 2166 32767

Jaarprogramma 2024

18:05:2024   15:00 uur   Olli Helker, Heinsberg – “Ecuador 2020

                                                   –    Frösche, Spinnen, Fische!!”

13.07.2024   15:00 uur + Grillen   Jürgen Pfleiderer, Hellbronn –

                                                                “Digitale Aquarienfotografie”

14.09.2024   15:00 uur   John Stel, Purmerend/NL – “Lampeyes  Leuchtaugen”                                                              02.11.2024   15:00 uur   “Killipotpourri” -Kurzvorträge aus der  Gruppe + Tombola

 

Buitenlandse tentoonstellingen

DKG (Duitsland)     : Van 10 t.e.m. 12 mei 2024 te Schloss

                                      Diedersdorf bij Berlijn, voor verdere info zie

                                      www.killi.org

                                      Wim Suijker gaat naar deze tentoonstelling

                                      en zal de vissen voor deze tentoonstelling meenemen

 

AKA (USA)               : Van 16 t.e.m. 20 mei 2024 te Tampa,

                                      Florida

                                      Wordt samen georganiseerd met American Livebears Association

                                      en internationaal  Betta congres.

                                      Meer info op https://aka.org/ en programma op

                                      https://akaconvention.org/index.php/2023-convention-schedule- 2/                                        BKV (België)            : 15 en 16 juni 2024 te Broechem – Ranst.
                                      Verdere info volgt later

AIK (Italië)                : 15 en 16 juni 2024

                                    Verdere info volgt later.

SKS (Scandinavië)     : van 06 t.e.m. 08 september 2024 te   Herlufmagle te Denemarken. 

                                      Verdere info volgt later.

CZKA (Tsjechië)     : van 12 t.e.m. 15 september te Praag.

                                       Verdere info volgt later.

KCF (Frankrijk)        : van 20 t.e.m. 22 september 2024 in het Maison De l’ Europe te Cublize (69550)

                                      Wim Suijker gaat naar deze tentoonstelling en zal de vissen meenemen.

 

Wanneer u informatie heeft over een van de tentoonstellingen of van plan bent om een van de tentoonstellingen te bezoeken te bezoeken wilt u dan contact opnemen met Wim Suijker,

 e-mail mahdiaensis@gmail.com  of telefonisch 06 27277565.


De K.F.N.

 • is de afkorting waaronder de vereniging "Killi Fish Nederland" internationaal bekend is;

 • is een vereniging voor liefhebbers en kwekers van eierleggende tandkarpers, de Killi's;

 • draagt bij tot het vergroten van onze kennis op het gebied van eierleggende tandkarpers en hun leefmilieu;

 • organiseert hiertoe 2-maandelijkse bijeenkomsten in de even maanden met lezingen over deze speciale aquariumvissen met reisverslagen, kweekmethodes en ervaringen etc.;

 • houdt tijdens deze bijeenkomsten een visbeurs waar men tegen redelijke prijzen vele soorten, die bij de aquariumhandel niet tot nauwelijks te koop worden aangeboden, kan kopen, en waar men eigen kweekproducten te koop kan aanbieden;

 • organiseert jaarlijks een internationale tentoonstelling met inzendingen uit vrijwel alle landen die een killi-vereniging hebben, waar men zo'n vierhonderd paren kan bewonderen, die op de laatste dag van de tentoonstelling geveild worden;

 • geeft een eigen blad uit "Killi Nieuws", dat zes maal per jaar verschijnt met soortbeschrijvingen en vele informatieve artikelen geïllustreerd met zwart/wit en kleurenfoto's;

 • onderhoudt kontakten met zusterverenigingen, kwekers, wetenschappers en vangexpedities over heel de wereld;

 • verwelkomt ook verenigingen en instituten als lid;
  nodigt U uit om vrijblijvend een verenigingsmiddag van 13.00 tot 16.00 uur bij te wonen in het Sociaal Cultureel Centrum "De Twee Marken", Trompplein 5 te Maarn.

   

        Ondergetekende:

                Naam                    .......................................................................................

                Adres                     .......................................................................................

                Postcode               .................     Woonplaats:............................................

                Telefoon                ....................... - .......................................

                E-mailadres         .........................................................................................

                Geeft zich hierbij op als lid van de K.F.N.  hard-copy ad. € 50,00 per      kalenderjaar en   een éénmalig                      inschrijfgeld van € 5,00. Over te maken op.

                De in het lopende jaar reeds verschenen nummers worden U nagezonden.

-              Geeft zich hierbij op als lid van K.F.N. digitaal ad. € 30,00 per jaar, dit dient         kenbaar gemaakt te                          worden bij de penningmeester voor 01 januari van het        volgende jaar en een éénmalig inschrijfgeld                       van € 5,00. Over te maken op

                Opsturen aan: Penningmeester K.F.N.  Bergstraat 13, 4641 RD Ossendrecht.

 

                 Datum:  ....../....../......                           Handtekening:

 

                Heeft U nog vragen, neem dan contact op met de vicevoorzitter van de K.F.N.:

                Wim Suijker Koningshof 1, 5151 GX Drunen

                 e-mail mahdiaensis@gmail.com

bottom of page